Четверг, 25.02.2021, 05:53
Приветствую Вас Гость | RSS

SERVICIILE  NOASTRE:   

          Intocmire devize de cheltuieli:  

 • Intocmire DEVIZE Construcţii case şi vile "LA ROSU" sau "LA CHEIE" după antemăsurătorile din proiectul dvs. in cazul in care doriţi să cunoasteţi, care este valoarea exactă a viitoarei construcţii inainte de a semna contractul de execuţie.
 • Intocmire DEVIZE CONSTRUCŢI CASE pentru obţinerea de imprumuturi de la bănci.
 • In cazul in care doriţi să construiţi o casă sau să executaţi lucrări de renovare, reparaţii curente, consolidare, extindere casă, construcţie mansardă sau alte lucrări de construcţii, vă oferim servicii de intocmire devize construcţii şi extrase de material, manoperă, utilaje şi transporturi.
 • DEVIZE lucrări de construcţii pentru:
   • izolarea termică la construcţii, case şi vile, cu termosistem de faţadă;
   • extinderea de case (construcţie camere suplimentare sau grupuri sanitare);
   • reparaţii la acoperişuri (reparaţii sarpante şi invelitori sau inlocuirea completă).
 • In cazul in care aveţi un proiect intocmit cu mult timp in urma, iar preţurile nu mai sunt valabile, va oferim servicii de reactualizare a devizelor existente cu preţuri la zi la materiale de construcţii, manoperă şi transporturi.
 • Intocmim devize de manoperă pentru cazul, in care doriţi să vă procuraţi singuri materialele de construcţie necesare pentru construirea casei şi sunteţi interesaţi doar de costul manoperei.
 • Intocmim la cerere, devize estimative pentru lucrări de construcţii imprejmuire a proprietăţilor cu garduri de diferite tipuri şi modele.  
 • DEVIZE de preţ pentru lucrări de compartimentare cu rigips, placare cu rigips la pereţii interiori, reparaţii la tavane şi construcţii tavane noi din rigips.
 • Intocmim devize pentru lucrări de construcţii hale metalice de toate tipurile şi orice dimensiune, cu structura din profile galvanizate şi inchideri cu panouri termoizolante tip sandwich la pereţi şi acoperiş.
 • Intocmim devize de preţ pentru lucrări de instalaţii electrice interioare sau exterioare, devize de preţ pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice.
 • Intocmim devize estimative pentru lucrări de instalaţii sanitare interioare, devize de preţ pentru lucrări de reparaţii la instalaţii sanitare existente, inlocuiri de obiecte sanitare  sau schimbare de conducte vechi.
 • DEVIZE lucrări de construcţii pentru montare fose septice ecologice la case şi vile(din polipropilenă),devize de preţ pentru lucrări de montaj a microstaţiilor de epurare prefabricate, din polipropilenă pentru locuinţe individuale şi devize de preţ pentru racordarea la instalaţia interioară.
 • Devize construcţii pentru lucrări de pavare cu pavele din beton pe strat de nisip a curţilor interioare şi devize pentru construcţie de platforme betonate carosabile armate  cu plase sudate pentru parcări sau alte folosinţe.
 • Devize estimative pentru lucrări de alimentare cu apă cu teava din polietilenă PEHD şi racordare la canalizare cu teava in PVC, devize pentru lucrări de construcţie cămine de canalizare şi cămine de apometre.  
 • Intocmim devize parţiale pentru anumite lucrări de finisaje interioare sau exterioare la case şi vile , tencuieli, zugrăveli, pardoseli, etc.

             

         Intocmirea devizelor se face avănd la bază antemăsurătorile (listele de cantităţi de lucrări), care sunt parte integrantă din proiectul dvs.

In cazul in care proiectul dvs. nu conţine antemăsuratori sau liste de cantităti de lucrări, inainte de intocmirea devizelor se va proceda la intocmirea antemăsurătorilor după plansele din proiectul dvs., urmănd ca după finalizarea antemăsurătorilor să intocmim devizele de construcţii cu preţuri la zi.

Dacă nu aveţi incă un proiect, atunci un reprezentant al firmei noastre va intocmi o serie de schiţe şi desene tehnice, care vor sta la baza efectuării calculelor tehnice şi intocmirea antemăsurătorilor şi apoi a devizelor cu preţuri la zi pentru lucrările pe care le solicitaţi.

Dacă doriţi un deviz de preţ pentru anumire lucrări de reparaţii sau finisaje şi nu este posibilă intocmirea unor schiţe sau desene tehnice, atunci la cererea dvs se va executa un releveu la faţa locului, unde vor fi măsurate cantităţile de lucrări de către specialiştii firmei noastre, urmănd ca ulterior, in baza acestor măsurători să fie intocmite devizele ofertă.

Toate serviciile specializate prezentate mai sus, pentru intocmirea devizelor de preţuri, antemăsurători, liste de cantităţi, schiţe şi desene tehnice, a releveelor la faţa locului  se efectuează contra cost, iar tariful se va stabili individual, pentru fiecare tip de solicitare in parte şi vă va fi comunicat inainte de prestarea serviciilor, pentru obţinerea acordului dvs. şi incheierea unui contract de prestări servicii de consultanţă şi intocmire de devize.

 Servicii de supraveghere şi verificare a realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii  prin responsabil tehnic atestat :

Scopul şi necesitatea unui responsabil tehnic atestat.

Ca reprezentant al investitorului responsabilul tehnic, este unul din factorul important, care contribuie la realizarea lucrărilor de construcţii, cu respectarea cerinţelor de calitate şi incadrarea in termenele şi valorile stabilite in contractul de execuţie.

Responsabilul tehnic de specialitate il reprezintă pe investitor in relaţiile acestuia cu toţi factorii implicaţi (proiectanţi, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii, etc.) in realizarea unei construcţii. Responsabilul tehnic răspunde faţă de cei, pe care ii reprezintă pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii.

Interesul  investitorilor este ca să folosească responsabilii tehnici de specialitate atestaţi şi cu pregătire profesională ridicată ca garanţie pentru protejarea intereselor sale referitoare la investiţie.

Pe baza termenilor contractului incheiat intre investitor şi compania noastră, avand specialişti autorizaţi in construcţie (responsabili tehnici), in perioada de pregătire a executării lucrărilor RTDS GROUP SRL  prestează următoarele servicii:

 • verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi indeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;
 • verifică  corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;
 • preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predă executantului libere de orice sarcină;
 • participă impreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
 • predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
 • studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 • verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificator atestaţi;
 • verifică existenţa in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii;
 • verifică existenţa tuturor avizelor, acordurilor precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică;
 • verifică existenţa şi respectarea "Planului calităţii” şi a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă;
 • urmăreşte realizarea construcţiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice in vigoare;
 • verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora  in vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut in documentaţia tehnică, in contract şi in normele tehnice in  vigoare;
 • interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi in acest sens;
 • efectuează verificări prevăzute in norme şi semnează documentele intocmite ca urmare a verificărilor (procese verbale in faze determinante, procese  verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);
 • participă la verificarea in faze determinante;
 • interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
 • asistă la prelevarea probelor de la locul de punere in operă;
 • urmăreşte realizarea lucrărilor,din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţвnd la plată numai lucrările corespunzătoare din punc de vedere calitativ;
 • cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, in baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea  acestora;
 • transmite  proiectantului sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
 • verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite conform legislatiei privind calitatea in construcţii, in cazul efectuării de modificări ale   documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;
 • urmăreşte  respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
 • preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 • urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare şi predă terenul deţinătorului acestuia;
 • participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi intocmeşte actele de recepţie;
 • urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi intocmeşte documentele de aducere la indeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie;
 • predă investitorului utilizatorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, impreună cu cartea tehnică a construcţiei.

                           

 

 

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi folosind datele din pagina de contact.

 

 

Home

О КОМПАНИИ / УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ/ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ/ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ/ГОСТЕВАЯ КНИГА/ КОНТАКТЫ

Copyright © 2010  RTDS GROUP SRL