Четверг, 25.02.2021, 05:25
Приветствую Вас Гость | RSS

Devize de cheltuieli:  Informaţii generale.

Ce reprezintă costul de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj ? 

Odată cu trecerea la relaţii economice de piaţă, in Republica Moldova au avut loc modificări, esenţiale în sistemul de formare a preţurilor în construcţii. Aceasta este legat de faptul, că s-au modificat tipurile de proprietăţi a participanţilor la proiecte de investiţii, sursele de finanţare a proiectelor de investiţii, au apărut tipuri noi de cheltuieli, care trebuie luate în consideraţie la determinarea costului de execuţie a obiectelor de construcţie, cum ar fi: plata pentru lotul de pământ, noile tipuri de impozite, taxe, cheltuieli pentru elaborarea şi expertiza documentaţiei de proiect, petrecerea concursurilor, etc.

După cum se ştie, baza normativă de deviz a anului 1984 nu corespunde cerinţelor contemporane, deoarece nu ia în consideraţie noile tehnologii în construcţii, materiale şi articole, maşini de construcţii şi utilaje etc. Baza normativă de deviz din anul 1991 la fel nu permitea asigurarea exactităţii calculelor la determinarea preţurilor contractuale. Preţuri curente (Pc) se determinau prin metoda indicelor cu ajutorul coeficienţilor de trecere în preţuri curente:

Pc= P84 x K 91 x K curent, K 91 fiind coeficientul de trecere din preţurile anului 1984 în preţurile anului 1991 şi K curent– coeficientul de recalculare din preţurile anului 1991 în preţuri curente.

Metoda indicilor avea multe neajunsuri, deoarece coeficienţii de recalculare aveau valoarea aproximativă (medie pe ramură), însă în perioada respectivă această metodă a constituit unica ieşire din situaţie.

Începând cu 1 ianuarie 2002, în ramura de construcţii a Rep.Moldova a avut loc un eveniment de importanţă considerabilă: s-a început procesul de trecere la norme şi metodici noi de elaborare a documentaţiei de deviz. Metoda indicilor a fost înlocuită cu metoda utilizată din anii 1970 în ţările europene –  metoda de resurse penru întocmirea documentaţiei de deviz.

Pentru a uşura trecerea de la metoda veche la cea nouă, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova a elaborat Instrucţiuni privind întocmirea devizelor  pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse – CP L.01.01-2001, precum şi Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru funcţionarea utilajelor în construcţii şi Instrucţiuni pentru determinarea valorii  beneficiului de deviz – respectiv: CP L.01.02-2001, CP L.01.03-2001, CP L.01.04-2001, CP L.01.05- 2001.

Ce  reprezintă componenţa costului de deviz ?

Costul lucrărilor de construcţie-montaj este expresia bănească a consumului de resurse (materiale, manoperă, utilaje de construcţii) necesare pentru execuţia acestora în condiţii organizatorice şi tehnologice bine determinate.

Suma întreagă a cheltuielilor, determinată de deviz pentru construcţia obiectului reprezintă costul de deviz sau investiţii capitale.

DEVIZUL DE LUCRĂRI REPREZINTĂ TOTALUL CHELTUIELILOR, CARE SE FAC  PENTRU RIDICAREA CONSTRUCŢIEI.

Structurate pe categorii - acestea sunt:

- Cheltuieli directe      - materiale, manoperă, utilaje, transport materiale, impozit,asigurări.

- Cheltuieli indirecte - la care se adaugă diferiţi coeficienţi specifici antreprenorului (amortizări, energie electrica, apa, gaze, paza, telefon, etc.).

Devizul general este documentaţia economică, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţie la construcţii şi instalaţii, in fazele de proiectare, studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

Documentaţie de deviz este documentaţia întocmită pentru determinarea valorii de deviz pentru execuţia clădirilor şi construcţiilor proiectate.

Elaborarea documentaţiei de deviz se efectuează în conformitate cu "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii–montaj prin metoda de resurse” – CP L.01.01-2001, care reprezintă unul dintre documentele normative ale capitolului "Economia construcţiilor” şi face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii.

Instrucţiunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie unitară, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii privind determinarea valorii de deviz a obiectivului de investiţii, formarea preţurilor contractuale pentru lucrările executate.

Documentaţia de deviz se compune din:

-  listele cu cantităţile de lucrări;

-  borderourile de resurse;

-  cataloagele de preţuri unitare;

-  calculele şi devizele locale;

-  devizele pe obiect;

-   devizul general.

 Anume metoda de resurse penru întocmirea documentaţiei de deviz  precum şi Instrucţiunile privind întocmirea devizelor  pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse  stau la baza activităţii companiei RTDS GROUP SRL  în domeniul elaborărilor şi calculul devizelor parţiale pentru anumite lucrări de finisare interioare sau exterioare la case şi vile, tencuieli, zugrăveli, pardoseli, etc.

Mai detailat despre serviciile  companiei  RTDS GROUP SRL  folosiţi pagina   Intocmire devize.

Tarife pentru intocmirea devizelor: 

Tariful pentru intocmirea unor devize, oferte singulare, sau pentru intocmirea OFERTEI TEHNICE şi a OFERTEI FINANCIARE din cadrul unei documentaţii de participare la licitaţie sau cerere de ofertă, se calculează şi se negociază pentru fiecare deviz şi pentru fiecare lucrare in parte, in funcţie de următoarele criterii : 

* numărul de obiecte din investiţie şi numărul de devize analitice, care trebuiesc intocmite conform caietului de sarcini ;

* mărimea fiecărui deviz in parte (numărul de articole, care compun fiecare antemasurătoare), tipul de incadrări utilizate de către proiectant la intocmirea antemasurătorilor din caietul de sarcini ;

* numărul necesar de asimilări de norme,care trebuiesc aplicate in cadrul devizelor; 

* numărul de variante de tatonare suplimentară, la cererea clientului, pînă la stabilirea valorii finale a investiţiei;
* durata de timp alocată intocmirii documentaţiei;

Aruncă o privire aici : Exemple  - Devize  de calcul al lucrărilor de construcţie-montaj :

Home

О КОМПАНИИ / УСЛУГИИНФОРМАЦИЯ / ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ / ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ / ГОСТЕВАЯ КНИГА /   КОНТАКТЫ

Copyright © 2010 RTDS GROUP SRL